Winkelwagen
 0,00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Identiteit van de ondernemer: EkoBites
Handelend onder de naam: EkoBites
Telefoonnummer: +31 85 130 76 76
KvK-nummer: 75096498
BTW-identificatienummer: NL002395369B02

TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan EkoBites. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant EkoBites te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Aanbiedingen door en prijzen van EkoBites zijn vrijblijvend. EkoBites accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. EkoBites behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bij bezorging worden extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

DIENSTEN

De dienst die EkoBites aanbiedt is het verkopen en bezorgen van taarten, koek, gebak en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

EkoBites behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

PRODUCTEN

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

BESTELTIJD

Taarten dienen minimaal 2 werkdagen van tevoren besteld te worden.

BESTELLINGEN

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail, internet is de overeenkomst een feit.  EkoBites behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
De producten van EkoBites hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is dan ook definitief na een succesvolle betaling

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. EkoBites.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen dienen binnen 24 uur doorgegeven te moeten worden via email of telefonisch contact. Hierover moet de klant een bevestiging ontvangen, pas dan is de wijziging definitief.

EkoBites is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

LEVERTIJDEN EN BEZORGEN

EkoBites zal steeds streven naar snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door EkoBites en behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Indien de order bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de order bij de receptie is afgeleverd is EkoBites niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan zijn de kosten voor de bezorging en de producten in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant EkoBites daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch in kennis te stellen.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door EkoBites geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot 2 dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

BETALING

Alle bestellingen via de website EkoBites.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die EkoBites in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door EkoBites worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

 • Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft EkoBites, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van EkoBites.
 • Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is EkoBites gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.
 • Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft EkoBites nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van EkoBites.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die  EkoBites moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
 • De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.
   • Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
   • Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan EkoBites toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
   • Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruik) licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
   • Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
   • Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij EkoBites open staan.
   • Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
   • In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de werkzaamheden  aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
   • EkoBites is niet aansprakelijk voor door haar aan opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door EkoBites gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
   • EkoBites is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid.
   • Indien EkoBites op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is EkoBites niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
   • Iedere vordering jegens EkoBites, behalve die welke door EkoBites is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –
    • Schade waarvoor EkoBites eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 2 (twee) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van EkoBites, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
    • EkoBites is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat EkoBites is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
    • EkoBites is niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen buiten de invloedssfeer van EkoBites.
    •  EkoBites is niet aansprakelijk voor handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan EkoBites laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van EkoBites hiervoor.
    • EkoBites is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
    • EkoBites is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
    • Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
     1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of
     2. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 13 van deze Overeenkomst bedoeld.

OVERMACHT

In geval van overmacht heeft EkoBites het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat EkoBites gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

KLACHTEN

Fouten maken is menselijk, en ook wij zijn mensen, maar EkoBites doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. EkoBites neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld. Mocht u na 1 week nog niks hebben gehoord, dan bieden wij bij deze alvast onze excuses aan en probeer ons toch telefonisch te bereiken om uw klacht alsnog te bespreken.
De producten van EkoBites hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is dan ook definitief na een succesvolle betaling.

AANSPRAKELIJKHEID

EkoBites is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van EkoBites is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van EkoBites komen. EkoBites draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt EkoBites eveneens geen verantwoordelijkheid. EkoBites is  niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en EkoBites  tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van EkoBites. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door EkoBites uitgesloten. EkoBites  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan EkoBites. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

 • EkoBites is ten aanzien van zakelijke klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EkoBites.
 • Bij aansprakelijkheid is EkoBites slechts aansprakelijk voor directe schade. EkoBites is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die EkoBites bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door EkoBites bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 • EkoBites is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
 • Indien er voor EkoBites op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door EkoBites, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EkoBites in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 • Indien de verzekeraar EkoBites niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van EkoBites beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 1.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.

Geheimhouding

 • Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.
 • EkoBites zal de naam van opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
 • Opdrachtgever vrijwaart EkoBites voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
 • Indien opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan EkoBites, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van EkoBites om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat
 • Beveiliging en Privacy
  • Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan EkoBites haar persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van EkoBites. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor EkoBites en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij EkoBites hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.
  • EkoBites legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
  • Indien Opdrachtgever een Zakelijke klant betreft en indien EkoBites Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet TBB dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart EkoBites tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
  • Indien door Opdrachtgever persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever EkoBites tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de AVG.
  • Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft EkoBites gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op de website EkoBites.nl te raadplegen valt.
 • Overlijden van Opdrachtgever
  • In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
 • Naamsvermelding en social media code
  • EkoBites is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van EkoBites openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
  • EkoBites mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft.
  • Indien Opdrachtgever een uiting over EkoBites doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van EkoBites:
   1. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert.
   2. Respect; indien Opdrachtgever namens of over EkoBites publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van EkoBites verkregen te hebben.
   3. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
   4. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
   5. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever EkoBites te raadplegen.
   6. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.
 • Communicatie via e-mail en social media
  • Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd kan worden.
  • Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.

DIVERSEN

De klant van EkoBites dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door EkoBites  geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. EkoBites garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

 • Kennisneming Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van één mei tweeduizend negentien (01/05/2019) en liggen ter inzage ten kantore van EkoBites.
  • Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van EkoBites op www.ekobites.nl

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen EkoBites en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

Wij bieden alvast wat BIO cookies aan, ze zorgen er oa voor dat u optimaal gebruik kunt maken van onze site en dat voorkeuren worden opgeslagen voor een volgend bezoek. Kies onder instellingen welke cookies u lust, of accepteer nu voor alle cookies. Eet smakelijk!

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart

Decline all Services
Accept all Services